Πολιτική απορρήτου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΠΟΥ» (εφεξής, RENT CAR EXPERTS), και το διακριτικό τίτλο «RENT CAR EXPERTS», που εδρεύει στην Λεωφόρο Παπανικολάου 5, Πεύκα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 57010, με Α.Φ.Μ. 167543410 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151766905000 (η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως η «Εταιρεία»).

Email επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα: info@rentcarexperts.gr

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας www.rentcarexperts.gr , καθώς και μέσω των σελίδων που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram), όπως αυτές αποτυπώνονται στον υπερσύνδεσμο εντός της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα των υποκειμένων
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Εταιρεία.
Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.
Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων
Κάθε αίτημα σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην Εταιρεία.
Καταγγελία
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr).
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται:
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Χώρα
Α.Φ.Μ.
Τηλέφωνο
Αριθμός ταυτότητας
Ημερομηνία γέννησης
Δίπλωμα οδήγησης
Τραπεζικά δεδομένα
E-mail (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα).
Επεξεργασία δεδόμενων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων
Η Εταιρεία κατά βάση δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων. Στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό θα συμβεί, η επεξεργασία θα είναι σύννομη, σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα:
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.
Σκοποί επεξεργασίας
Η δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η ενημέρωση για μελλοντικές προσφορές, η τήρηση φορολογικού αρχείου, και η αξίωση της προστασίας των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

Νομική Βάση
Για τη δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης: Η σύμβαση παροχής παροχής υπηρεσιών ή λήψη μέτρων πριν την κατάρτιση της σύμβασης.
Για την ενημέρωση για μελλοντικές προσφορές: Η συγκατάθεση σας.
Για την τήρηση φορολογικού αρχείου: Η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της.
Για τις αξιώσεις της Εταιρείας: Η προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων
Έως και πέντε (5) χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την Εταιρεία.
Υποχρέωση χρονικού διαστήματος τήρησης φορολογικού αρχείου εκ του νόμου.

Αποδέκτες
Εργαζόμενοι της εταιρείας, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τρίτοι εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενοι: Νομικός Σύμβουλος, Λογιστής, Ασφαλιστής κ.α.).
Δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό που δεν αναφέρεται στην παρούσα.

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
Δεν πραγματοποιούνται διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Cookies
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων

Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
Χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής
Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.
Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγχετε τα cookies
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.
Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους περιηγητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.