Συμφωνητικό Μίσθωσης

Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΠΟΥ στο εξής “RENT CAR EXPERTS” εκμισθώνει στον υπογράφoντα Μισθωτή τo αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα µε τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες καθώς και µε εκείνους που αναγράφονται και εμπρός πλευράς του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως o Mισθωτής.

1.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

ο Μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, πλήρες καυσίμων και κατάλληλο για τη χρήση και τον σκοπό τον οποίο το µισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην RENT CAR EXPERTS το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που τα παρέλαβε, πλήρες καυσίμων και στο τόπο και χρόνο που καθορίζεται µε το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και µετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην RENT CAR EXPERTS την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της. Η RENT CAR EXPERTS διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά µε έξοδα αυτού, από οποιοδήποτε και µε οποιοδήποτε µέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος µη εισπράξεως τηc αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημίωσης. Η RENT CAR EXPERTS έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου εάν και εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου µίσθωσης.

2. ΚΛΟΠΗ, ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΠ:

Ο Μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την RENT CAR EXPERTS καθώς και κάθε τρίτον σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζηµιάς του Αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) καθώc και να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετκή ζηµιά που θα υποστεί η RENT CAR EXPERTS. Ειδικότερα: α) ο Μισθωτής ευθύνεται για όλες τιc ζηµιέc που έχει προκαλέσει στο Αυτοκίνητο ή σε τρίτους εάν έχει παραβεί τουc όρους χρήσης του αυτοκινήτου ή οδήγησε αυτό κατά τρόπο παράνοµο ή αντίθετο από όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, β) ο Μισθωτής ευθύνεται για την µερική ή ολική κλοπή ή απώλεια του αυτοκινήτου, εάν η RENT CAR EXPERTS έχει απαλλάξει τον Μισθωτή από την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια αυτοκινήτου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφ’όσον ο Μισθωτής έχει ήδη αποδεχτεί κατά την έναρξη της µίσθωσης την ηµερήσια χρέωση και τους όρους για την “Κάλυψη Κλοπής” (ΤΡ) του αυτοκινήτου και την “Απαλλαγή Ευθύνης (CDW) όπωc οι όροι αυτοί ερµηνεύονται στον επίσηµο τιµοκατάλογο της RENT CAR EXPERTS,βάζοντας την µονογραφή του στα αντίστοιχα τετράγωνα µε την ένδειξη ”Δέχοµαι” την εµπρός πλευρά του παρόντος συµφωνητικού και εφόσον ο Μισθωτής έχει λάβει όλες τις προφυλάξεις πρός αποτροπή της ολικής κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου και χρησιµοποίησε αυτό σύµφωνα µε τουc όρους του παρόντος συµφωνητικού. Ρητά συµφωνείται ότι η κλοπή ή απώλεια τµηµάτων, εξαρτηµάτων ή και εξοπλισµού (µερική κλοπή) του αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την παραπάνω αποδοχή “Κάλυψη Κλοπής” (ΤΡ) και “Απαλλαγής Ευθύνης” (CDW). γ) ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζηµιά ή απώλεια του αυτοκινήτου συνέπεια σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχτεί τον όρο “Απαλλαγής Ευθύνης” (CDW) βάζοντας την µονογραφή του στο αντίστοιχο τετράγωνο µε την ένδειξη “Δέχοµαι” στην εµπρός πλευρά του παρόντος συµφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ηµερήσια χρέωση. Η παραπάνω αποδοχής “Απαλλαγής Ευθύνης” (CDW) δεν απαλλάσει τον Μισθωτή, εάν το αυτοκίνητο δεν χρησιµοποήθηκε σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος συµφωνητικού και ειδικότερα σύµφωνα µε τουc όρους χρήσης (άρθρο 4) του παρόντος. Ακόµα και στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει αποδεχτεί τον όρο “Απαλλαγής Ευθύνης” υπάρχει ελάχιστη χρέωση για την αποκατάσταση του κόστους τηc ζηµιάς, όπως αυτή καθορίζεται από τον επίσηµο τιµοκατάλογο τηc RENT CAR EXPERTS ή αναγράφεται στην εµπρός πλευρά του παρόντος, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχτεί την “Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης” (FDW), δεν καλύπτει ζηµιές που προξενήθηκαν: 1) Στο κάτω µέρος του αυτοκινήτου εάν αυτό οδηγήθηκε σε δρόµους µη ασφαλτοστρωµένους ή στο άκρο των δρόµων (ρείθρο). 2)Στα ελαστικά και στους τροχούς του αυτοκινήτου. 3) Κατά την διόρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή µεταφοράς του αυτοκινήτου σε πλοία ή τρένα ή άλλα µεταφορικά µέσα χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της RENT CAR EXPERTS.

3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Ο Μισθωτής θα καταβάλλει στην RENT CAR EXPERTS κατά την λήξη της μίσθωσης, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά τα παρακάτω ποσά: α) την ημερήσια πάγια αποζημίωση χρήσης για όλη την διάρκεια της µίσθωσης του αυτοκινήτου, β) Τα χρηματικα ποσά που αντιστοιχούν στο μίσθωμα των διανυθέντων χιλιομέτρων,με το αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης βάσει της κατά χιλιόμετρο καθοριζόµενης τιμής µονάδος, όπως προβλέπεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της RENT CAR EXPERTS. Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίζεται σύμφωνα µε τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) κατά την έναρξη και κατά την λήξη της μίσθωσης. Στην περίπτωση µη λειτουργίας του μετρητή χιλιομέτρων, η χρέωση γίνεται µε βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις τών διαδρομών που πραγµατοποίησε ο Μισθωτής µε το αυτοκίνητο, γ)Όλες οι χρεώσεις που αφορούν την συμπλήρωση του αυτοκινήτου με καύσιμα σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί πλήρες καυσίµων οπό τον Μισθωτή, την “Κάλυψη Κλοπής” (ΤΡ),την “Απαλλαγή Ευθύνης” (CDW), την “Προσωπική Ασφάλιση” (ΡΑΙ) και την “Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης”(FDW) και οποιαδήποτε άλλη χρέωση προβλέπεται από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ή οπό τον επίσημο τιμοκατάλογο. Ο Μισθωτής συναινεί και αποδέχεται ότι εφόσον κατά την λήξη της μίσθωσης δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στην RENT CAR EXPERTS πλήρες καυσίμων, τότε θα χρεωθεί και µε το ‘’Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων” όπως αυτό προσδιορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της RENT CAR EXPERTS. δ)Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση του αυτοκινήτου, ε) τυχόν έξοδα της RENT CAR EXPERTS, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσµης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή επανάκτηση της κατοχής και χρήσης του αυτοκινήτου από την RENT CAR EXPERTS, στ) Τυχόν χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν επιβληθούν στην RENT CAR EXPERTS λόγω παραβάσεως κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή.Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός που αναφέρεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνοµες πράξεις του, ζ) Όποιοδήποτε ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση ή επισκευή ελαστικών ή τροχών που καταστράφηκαν ή κάθε χρηματικό ποσό για αποκατάσταση ζημιάς στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου για επισκευή οποιασδήποτε άλλης ζηµιάς καθώς και για αποζημίωση λόγω απώλειας του αυτοκινήτου, εκτός εάν έχουν γίνει αποδεκτές οι σχετικές απαλλαγές και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών(άρθρο 2),η) Την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή ή παράδοση του αυτοκινήτου καθώς και την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό απο το καθορισμένο στην εμπρός πλευρά του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της RENT CAR EXPERTS,της επιβάρυνσης τούτης αναφερόµενης στον επίσημο τιµοκατάλογο της RENT CAR EXPERTS. Την επιπλέον χρέωση της από “Αεροδρομίου Εξυπηρέτηση” (Airport Service Change)εφόσον ο Μισθωτής µίσθωσε και παρέλαβε το αυτοκίνητο σε αεροδρόμιο. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι 1) Εκτυπώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισύουν εάν η εξόφληση του εκδοθέντος από την RENT CAR EXPERTS λογαρισμού δεν γίνει εμπρόθεσμα, 2) Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.

4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο,να το διατηρεί σε καλή κατάσταση,να «ελέγχει την µηχανική του κατάσταση,την στάθμη τών λαδιών και του νερού,τα λάστιχα κλπ και γενικα να επιδεικνύει επιμέλεια συνετού ανθρώπου. Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απογορεύεται χωρίς προηγούµενη έγκριση της RENT CAR EXPERTS. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα καθώς και να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό µέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της RΝ. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται: α)για να μεταφέρει πρόσωπο ή πράγματα έναντι κομίστρου, β)Γία να ρυµουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα άλλα αντικείμενα, γ)Για να συμμετέχει ή ακολουθεί αγώνες ταχύτητας, δ) Για υπεκμίσθωση ή παραχώρηση σε τρίτους. ε) Για σκοπούς που αντίκειται στους Ελληνικούς Νόμους, στ) Εάν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος,παραισθησιογόνων,ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού,ζ)Κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών, π) Από αποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Μισθωτή και του πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχτεί ο Μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο κοτάλογο της RENT CAR EXPERTS, θ) Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα,ναρκωτικά κλπ,ι) Για την διενέργεια παράνομων μεταφορών ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παράνομων πράξεων

5.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την RENT CAR EXPERTS είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση.Εάν παραλείψει να τα κάνει υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους κάι τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της µισθώσης είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλα που δόθηκε σε αντικατάσταση του.

6.ΕΥΘΥΝΗ:

Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η RENT CAR EXPERTS δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζήμιά που υπέστη ο Μισθωτής κατά την διάρκεια της µίσθωσης και ουδαμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της RENT CAR EXPERTS για ανωτέρα αίτεια.

7.ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή) ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός, υποχρεούται άμεσα τα παρακάτώ: α)να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, β) Να σαµειώσει τα οναματεπώνυμα και τις διευθύνσεις τών αυτόπτων μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνσης του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου µε το οποίο συγκρούστηκε το αυτοκίνητο, γ) Να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών, δ) Να επικοινωνήσει αµέσως τηλεφωνικώς ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο (TELEFAX κλπ)με την RENT CAR EXPERTS,ε) Να συλλέξει, οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο, στ) Να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό εναι δυνατόν. Ο Μισθωτής υποχρεούται εντός εικοσιτεσσάρων (24)ωρών να συμπληρώσει και υπογράψει δήλωση ατυχήµατος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα RENT CAR EXPERTS και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά µε το ατύχημα έγγροφα ή πληροφορίες στην RENT CAR EXPERTS. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο Μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή εντός είκοσι τεσσάρον (24) ωρών.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

α) Η RENT CAR EXPERTS παρέχει στον Μισθωτή και σε κάθε πρόσθετο οδηγό, αφαλιστική κάληψη από ασφαλιστικές εταιρείες της επιλογής της για θάνατο, σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων επιβαινότων ή μη στο αυτοκίνητο (εξαιρείται ο οδηγός του αυτοκινήτου) μεχρι το ποσό των 500.000 συνολικά κατ΄ ανώτατο όριο γιά δε υλικές ζηµιές τρίτων προκαλούµενες σε πράγματα που βρίσκονται μέσα ή επάνω στο αυτοκίνητο µέχρι συνολικού ποσού 100.000 κατά ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος συμφωνητικού, β) Η RENT CAR EXPERTS παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τριών µόνο στο πρόσωπα εκείνα που με την άδεια της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο,µε ασφαλιστικό συμβόλαιο, που οι όροι του ειναι διαθέσιμοι προς έλεγχο,γ) ο Μισθωτής,οι πρόσθετοι οδηγοί και οι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται µε “Ασφάλιση Οδηγού και Επιβαινόντων” (ΡΑΙ)όπως αυτή ορίζεται στον επίσημο τιµοκοτάλογο της RENT CAR EXPERTS εκτός εάν ο Μισθωτής αποδεκτεί την ““Ασφάλιση Οδηγού και Επιβαινόντων” κατά την έναρξη της µίσθωσης, µονογράφοντας στο αντίστοιχο τετράγωνο µε την ένδειξη “Δέχομαι” στην εμπρός πλευρά του συμφώνητικού αυτού δεχόμενος για καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της RENT CAR EXPERTS ως αναφέρονται στον επίσηµο τιμοκατάλογο καταβάλλοντας και την ανάλογη ημερήσια χρέωση, δ)ι αποσκευές δεν καλύπτονται ασφαλιστικός και ο Μισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά των αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Η RENT CAR EXPERTS δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κλπ,αυτών κατά την µίσθωση ή µετά την επιστροφή του αυτοκινήτου στην RENT CAR EXPERTS.

9.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ο Μισθωτής συνενεί στην λεπτοµερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η RENT CAR EXPERTS έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά,όταν ο Μισθωτής κατά την διάρκεια της µίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

α) Το παρόν είναι µόνο συμφωνητικό μίσθωσης. Ο Μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμιά περίπτωση εκπρόσωπος της RENT CAR EXPERTS.Ο Μισθωτής γνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό, β) Κατά την διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µε τον Μισθωτή. γ)Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν µισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων με τον ανιπροσωπευόμενο, δ) Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιαδήποτε άλλης προηγούµενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της RENT CAR EXPERTS και του Μισθωτή, ε) Η RENT CAR EXPERTS δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμφωνητικό, στ) Οποιαδήποτε τροποποιήση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως, ζ) Ο Μισθωτής συμφωνεί και οποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού µε την RENT CAR EXPERTS όσο και στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας μισθώσεως ή και αντικαταστάσεως του αρχικού εκµισθωμένου αυτοκινήτου µε άλλο,η)Σε περίητωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτότυπου του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της RENT CAR EXPERTS,θ) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδες και βασκούς για τους σκοπούς αυτού.

11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ:

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της RENT CAR EXPERTS και του Μισθωτή, από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης RENT CAR EXPERTS AGGREEΜΕΝΤ.